Golf Marketing University
FPG Workshop Odense – 12/04/2018